fredag 25 oktober 2013

Animerad vikingafilm

Vi har i båda klasserna arbetat med att göra en vikingafilm. Vi började med att prata om vad som var typiskt för vikingatiden. Alla tankar samlade vi i en tankekarta på tavlan. Därefter skrev vi ett manus till filmen tillsammans i klassen. Vi utgick från manuset när vi sedan skulle måla bakgrunder och karaktärer. Därefter delade vi upp oss i grupper och varje grupp fick ansvar för att fotografera en del av filmen. Vi drog även lott om vilka som skulle få spela in rösterna. Till slut satte Karin samman filmerna och resultatet ser ni här nedan.
I arbetet med filmen har vi jobbat med ämnena bild, historia och svenska.

Mål vi jobbat mot: 
* Kunna framställa berättande bilder
* Kunna använda tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt för att skapa uttryck
* Inspireras av historien
* Skriva en gemensam berättande text med fungerande struktur och språklig variation
* Kombinera text med ett estetiskt uttryck så att de samspelar och på så vis förstärka och levandegöra textens budskap
* Visa kunskaper om historiska förhållanden under vikingatiden

Förmågor vi jobbat med:
* Kunna och våga diskutera för det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat. (kommunikativ förmåga)
* Fundera över om informationen man hittat är rätt och riktig för att veta om man kan använda den. (procedurförmåga)
* Kommer på lösningar på problem. (analysförmåga)
* Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat.(metakognitiv förmåga)
* Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen. (begreppslig förmåga)


Tore och Runa på vikingatidenThorvall och Toras äventyr


tisdag 15 oktober 2013

Veckans förmåga – Kan förklara och visa hur saker hör ihop

I läroplanen Lgr 11 finns ett antal förmågor som vi ska jobba mot. Dessa tränar vi kontinuerligt på när vi arbetar med olika områden. 

Varje vecka har vi valt att lysa på en särskild förmåga och då lyfta den och titta extra på vad den innebär. Det gör vi genom att i helklass titta på en trappa (se exempel nedan) där eleverna får hjälpa till och diskutera fram vad som ska stå på nästa steg i trappan. Därefter gör vi någon slags övning som tränar förmågan.

Den här veckans förmåga var att kunna förklara och visa hur saker hör ihop. När vi gemensamt hade tittat på trappan fick eleverna två och två fundera på vad det fanns för likheter och skillnader i att leva på vikingatiden och idag. De skrev ner vad de kom fram till och sedan skrev vi gemensamt upp exempel på tavlan. Här är ett exempel på vilka likheter och skillnader två elever kom fram till.


måndag 7 oktober 2013

klassiker - texter inspirerade av Robinson


Bilden från 1719 är hämtad på Wikimedia
I klassikerarbetet skrev vi också texter med inspiration från berättelsen om Robinson Crusoe. Målen som vi jobbade mot var att:
- träna på att skriva olika typer av texter – fantasitext
- kunna bearbeta egna texter till innehåll och form
- kunna ge och ta emot respons på texter
- skriva texter för hand och med hjälp av dator
De begreppen som vi diskuterade och använde var: 
karaktär, miljö, handling, budskap, beskrivning, bearbeta och respons.

Vi tränade på de kommunikativa förmågorna samtala, resonera och diskutera med varandra och på att formulera oss i skrift.


lördag 5 oktober 2013

klassikertips

Under några veckor har vi arbetat med barn och ungdomsklassiker, alla har läst delar av en bok och de allra flesta har läst en hel. Böckerna har varit återberättade av Maj Bylock och till några av böckerna har vi också sett små snuttar av filmer. Uppgifter som hört till är faktatext om Mark Twain, att träna på förutsägelser i skönlitteratur och att göra en liten reklamfilm. Förmågorna som vi har tränat lite extra på är att redovisa och presentera sitt arbete för andra och berätta varför man tycker som man tycker (kommunikativa förmågor) samt att våga testa sig fram (metakognitiv förmåga).

Vi har jobbat mot att:
kunna läsa en skönlitterär text med flyt
känna till några betydelsefulla barn och ungdomsförfattare och deras verk
läsa texter från olika tider från Sverige, Europa och Nordamerika
kunna använda lässtrategier för att urskilja textens budskap

Begrepp vi har jobbat med:
skönlitteratur, klassiker, recension, karaktär, miljö, handling, budskap och omdöme.

Här visar vi några exempel på tips, allas hittar ni på vår blogg Bokpuffarna - välkomna dit!